Ogólnopolski, reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego Wolny Związek Zawodowy Forum-Oświata reprezentuje i chroni interesy pracownicze członków Związku oraz pozostałych pracowników szkół i placówek oświatowych

Komisja Międzyzakładowa w Bydgoszczy

 

 

Ankiety dot. zestawienia roszczeń z tytułu niewypłaconych godzin ponadwymiarowych w okresie zawieszenia zajęć oraz pracy zdalnej i zestawienia roszczeń z tytułu niewypłaconych dodatków za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych.

Zestawienie informacji dotyczących kwoty roszczeń z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe (stałe) w okresie pracy zdalnej

Zestawienie informacji dotyczących kwoty roszczeń z tytułu niewypłaconych dodatków za warunki trudne i uciążliwe w okresie pracy zdalnej


Nowe stawki zasiłków statutowych.


Zestawienie porównawcze tempa wzrostu minimalnego wynagrodzenia i wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.


Dodatek motywacyjny czy "Demotywujący motywacyjny".


 Stanowisko Prezydium Komisji Międzyzakładowej WZZ "Solidarność-Oświata" w Bydgoszczy w sprawie wyliczania świadczenia wychowawczego  z tzw. " programu 500+" oraz tzw. "jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów" do dochodu warunkującego wysokość świadczenia ze środków ZFŚS