Biuro Związku jest czynne od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 16:00 a w piątki od 8:00 do 15:00.

Toggle Bar
Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata"
Wspierając się wzajemnie jesteśmy silniejsi i możemy więcej...
Ogólnopolski, reprezentatywny w rozumieniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

Atutem naszym jest determinacja, profesjonalizm i skuteczność oraz brak politycznych aspiracji liderów Związku, a siłą nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zrzeszeni w WZZ „Forum-Oświata”

Ochrona prawna dla członków naszego Związku

Doraźna pomoc prawna w chwili zdarzenia.
Konsultacje z całości zagadnień prawnych obowiązujących na terenie RP.
Przygotowanie imiennego pisma na podstawie analizy dokumentów.
Analiza dokumentacji przez prawnika specjalizującego się w danym zagadnieniu prawnym.

Każdy z naszych członków otrzymuje indywidualną kartę, która umożliwia bezpośredni kontakt z prawnikiem. Jest on dostępny pod telefonem 24h/7dni. Najistotniejsza jest natychmiastowa pomoc w chwili zdarzenia. Ideą tej działalności jest to, że w chwili problemu można od razu kontaktować się z pomocą prawną. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych problemów.

Ochrona prawna dla członków naszego Związku
Wszyscy członkowie Wolnego Związku Zawodowego "Forum-Oświata", którzy są czynnymi zawodowo nauczycielami, są objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) w czasie wykonywanej pracy zawodowej i pełnienia swoich obowiązków służbowych!!!!
Ubezpieczenie OC dla członków naszego Związku
Ubezpieczenie OC dla członków naszego Związku

Wszyscy czynni zawodowo nauczyciele członkowie naszego Związku objęci są ochroną ubezpieczeniową w związku ze szkodą na osobie lub mieniu wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem zawodu nauczyciela.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

 

 

Ogólnopolski, reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego Wolny Związek Zawodowy Forum-Oświata reprezentuje i chroni interesy pracownicze członków Związku oraz pozostałych pracowników szkół i placówek oświatowych

  

WZZ Forum-Oświata

Opowiada się za nadaniem właściwej rangi Oświacie w Polsce , a polskim nauczycielom  i pracownikom oświaty pozycji społeczno zawodowej adekwatnej do roli przełożonej przez nich w funkcjonowaniu Państwa oraz zagwarantowaniem wynagrodzeń na godnym poziomie !!!

 

   WZZ  Forum-Oświata

 Atutem naszym jest determinacja, profesjonalizm i brak aspiracji politycznych liderów Związku,a siłą nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zrzeszeni w

WZZ „Forum-Oświata” 

 

WZZ Forum-Oświata

Przynależność do Związku zapewnia reprezentowanie indywidualnych interesów pracowniczych przed pracodawcą, organem prowadzących i sprawującym nadzór, profesjonalną pomoc prawną, wsparcie socjalne, wymianę doświadczeń zawodowych oraz rozwój zawodowy i osobisty.

 

WZZ Forum-Oświata

 Związek reprezentuje interesy pracownicze swoich członków przed pracodawcą, organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w trakcie zawierania umów o pracę, rozwiązywania stosunku pracy, na poszczególnych etapach awansu zawodowego, oceny pracy, postępowań dyscyplinarnych, itp.

 

 

 

WZZ Forum-Oświata 

Dołącz do nas.  Pracownicy z kolejnych szkół i placówek deklarują chęć wstąpienia do
WZZ  „Forum-Oświata
Tworzone są struktury Związku w innych województwach Czekamy również na Ciebie  Razem możemy więcej !!! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

WZZ „Forum-Oświata"

Związek reprezentując i chroniąc interesy pracownicze, starając się wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom członków powołał  Zespół d/s Przeciwdziałania Dyskryminacji i Mobbingowi (dotyczy tylko Bydgoszczy) 

 

  

WZZ "Forum-Oświata

Proponuje korzystną ofertę ubezpieczeń grupowych (np. na życie, opieki zdrowotnej, realnie wpływa na kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikam, umożliwia pracę na rzecz całego środowiska oraz skutecznie wpływa na realia funkcjonowania naszej grupy zawodowej.  

 

 

Ulotka Wolnego Związku Zawodowego

"Forum Oświata" 

 

u 21 

 

 

WZZ  Forum-Oświata w mediach

 

 

 Stanowiska Związku

Stanowisko Związku wobec propozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

st c 

 

 

 

Jesteśmy za

     Jesteśmy za !!!

  

 • Nadaniem pracy nauczycieli oraz niepedagogicznych pracowników szkół i placówek właściwej rangi oraz za zapewnieniem naszej grupie zawodowej właściwego statusu materialnego adekwatnego do wagi realizowanych przez Nas zadań.
 • Bezstronnością i niezależnością polityczną związków zawodowych oraz otwartością i gotowością do współdziałania związków zawodowych na rzecz naszego środowiska.
 • Podniesieniem, w najbliższym roku budżetowym, wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o co najmniej 1.000,00 zł.
 • Podniesieniem żenująco niskich płac dla pracowników administracji.
 • Uwolnieniem nauczycielskiego dodatku stażowego do minimum 30%.
 • Wypłacaniem wszystkim nauczycielom, pracującym z uczniami posiadającymi stosowne orzeczenia (we wszystkich typach szkół), dodatku za trudne warunki pracy.
 • Ustaleniem w KN pensum dla nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych) na poziomie 20 godzin.
 • Ustaleniem w KN pensum dla nauczycieli wspomagających na poziomie 18 godzin.
 • Zapewnieniem nauczycielom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w szkole / placówce (w szczególności przestrzeganiem norm ochronnych czasu pracy, szanowaniem ich prawa do prywatności oraz poszanowaniem miru domowego nauczycieli po zakończeniu pracy szkoły / placówki, itp...).
 • Stworzeniem nauczycielom stanowisk pracy w szkole / placówce, w tym w szczególności ergonomicznego biurka wyposażonegow odpowiedni do pracy sprzęt (komputerz niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do internetu, drukarki, telefonu) oraz za zapewnieniem wszystkich materiałówi pomocy niezbędnych do pracy.

 

Jesteśmy przeciw !!!

 

 • Żenująco niskim wynagrodzeniom zasadniczym nauczycieli, w szczególności nauczycieli na najniższych stopniach awansu zawodowego.
 • Wynagrodzeniu zasadniczemu nauczyciela dyplomowanego (tj. nauczyciela posiadającego najwyższe wykształcenie oraz najwyższy stopień awansu zawodowego) na poziomie poniżej 100% „przeciętnego wynagrodzenia” w gospodarce.
 • Pozbawianiu nauczycieli pracujących w „szkolnictwie masowym” w warunkach trudnych i uciążliwych prawa do dodatków z tego tytułu.
 • Tolerowaniu agresji słownej i fizycznej oraz naruszaniu dóbr osobistych i poniżaniu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.
 • Przerzucaniu na nauczycieli kolejnych zadań / obowiązków i odpowiedzialności bez wyposażenia w niezbędne procedury, sprzęt, pomoce i materiały (w szczególności przeciwko zobowiązywaniu nauczycieli do pracy na własnym sprzęcie z wykorzystaniem pomocy i materiałów zakupionych za prywatne środki oraz przeciwko pracy nauczycieli bez zapewnienia nauczycielom odpowiednich stanowisk pracy w szkole).
 • Brakowi poszanowania dla prywatnego czasu / życia osobistego oraz przeciwko zakłócaniu miru domowego nauczycieli i pracowników po zakończeniu pracy szkoły / placówki.
 • Pomijaniu naszego środowiska przy podziale efektów wzrostu / rozwoju gospodarczego kraju,
 • Ponoszeniu przez nasze środowisko negatywnych skutków przerzucania, pomiędzy Rządem RP a samorządami, odpowiedzialności za    finansowanie oświaty.

 

 Kontakt

Biuro Wolnego Związku Zawodowego 
Forum - Oświata

ul. 3 Maja 8/3
85-016 Bydgoszcz

tel/fax (52) 321-46-22

(52) 585-11-37
(52) 585-12-52 

wzzso.pl@gmail.com

 

Forum Związków Zawodowych